Regulamin

Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Alaia studio jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

1. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów. Wymagana jest również pisemna zgoda prawnego opiekuna o możliwości uczestniczenia w zajęciach osoby niepełnoletniej.
3. Alaia studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.alaia.pl oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń.

ZAPISY

1.1 Do uczestnictwa w zajęciach Alaia studio upoważnia wykupienie:
– wejścia na pojedyncze zajęcia,
– karnetu na jedną, wybraną grupę (4 wejścia lub 8 wejść), w terminie jego wykorzystania do 30 dni
– wejścia VIP z zajęciami prowadzonymi indywidualnie.
– jednorazowa wejściówka Open. Możliwość skorzystania z sali, przez 1 godzinę, bez pomocy i udziałów trenerów.
1.2. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie Alaia studio i korzystać z usług przez nie oferowanych.
1.3. Osoba, która naruszy powyższe postanowienie zostanie wyproszona z zajęć.
1.4. Po dokonaniu opłaty Alaia studio istnieje możliwość powrotu na salę i kontynuowania zajęć.

Każdy pracownik Alaia studio ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz ze studia za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty Alaia studio.

1.5. Na zajęcia Alaia studio należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
– osobiście w Alaia studio
– telefonicznie (pod numerem telefonu 791 371 331 )
– drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres Alaia studio lub przez Facebook Alaia studio. W wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy
1.6. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia VIP kontakt pod numerem telefonu 791 371 331
1.7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata.
1.8. Zapisanie się na kurs Alaia studio jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Alaia studio w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 92

OPŁATY

2.1. Opłata za zajęcia jest wpłacana najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
2.2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.
2.3. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Alaia studio lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć
2.4. W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres Alaia studio przesłać potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego:
– skan dowodu wpłaty,
– potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku.
2.5. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.
2.6. W przypadku opłaty za karnet na wybraną grupę należy w tytule przelewu podać dokładną datę i godzinę pierwszych zajęć, obejmujących karnet.
2.7. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości karnetu na określoną grupę.
2.8 Dopłatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi zajęciami danej grupy.
2.9. Osoba która wykupiła karnet na wybraną grupę a nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności, ma obowiązek, w ciągu trzech dni od pierwszych zajęć kursu, poinformować telefonicznie Alaia studio o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Alaia studio zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
2.10 Alaia studio nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta (choroba,
przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp).
2.11. Zwrot pieniędzy odbywa się tą samą drogą, którą zostały wpłacone.
2.12. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Alaia studio nie łączą się.
2.13. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Alaia studio chcą otrzymać fakturę, mają obowiązek do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana usługa, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV.

ROZPOCZĘCIE KURSÓW

3.1 Planowany termin rozpoczęcia kursów określony jest w grafiku zajęć Alaia studio.
3.2 O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć bądź kursu Alaia studio informuje wyłącznie osobyposiadające opłacone miejsce w grupie.
3.3 Informacja przekazywana jest telefonicznie lub wiadomością SMS.

3.4 Alaia studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem.

ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUP


4.1 W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia
zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od
Alaia studio, zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub
rozwiązania grupy.
4.2 Nieobecność na zajęciach należy zgłosić max do godziny 15.00 w dniu w którym odbywa się
trening . Nieobecności które nie zostały zgłoszone nie mogą zostać odrobione.
4.3 W razie nieobecności na zajęciach można odrobić maksymalnie dwa zajęcia w grupie o podobnym
poziomie, w okresie 14 dni od daty nieobecność . Termin odrobienia zajęć należy wcześniej ustalić w
Alaia studio. W przypadku umówienia się na odrabianie zaległych zajęć i nie przyjście na umówiony
trening zajęcia są traktowane jako odbyte .
4.4 Karnet wykupiony przez kursanta jest przechowywany w Alaia studio.
4.5 Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po
sobie) lub karnet open ograniczony czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy
wyłącznie wybranego kursu oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej
grupie. Istnieje możliwość w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym poinformowaniu odrobienie
zajęć na innych grupach

BEZPIECZEŃSTWO

5.1 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój.
5.2 Na salę ćwiczeń można wejść wyłącznie bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
5.3 Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Alaia studio.
5.4 Przed wykupieniem wejścia na zajęcia każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez studio.
5.5 Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie Alaia sudio nie ponosi odpowiedzialności.
5.6 Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.
5.7 obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na sale w biżuterii (pierścionki, zegarki, łańcuszki itp.) oraz z metalowymi elementami przy stroju.
5.8 W dzień zajęć nie smarujemy się balsamami, olejkami czy innymi kremami.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE (rezerwacje on-line)

6.1 Przed rozpoczeciem usługi konsumentowi przysługuje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni w wypadku rezerwacji dokonywanje przez system on-line. Według ART.38 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do świadczonej przez Alaia studio usług po czasie wykonanej usługi. Rozpoczęcie i wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa odstąpienia od umowy.
6.2 Reklamacje nieprawidłowego działania systemu rezerwacyjnego zajęć sali treningowej prosimy zgłaszać najpoźniej 2 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć, w przeciwnym wypadku Alaia studio nie gwarantuje rezerwacji miejsca na sali treningowej.

POZOSTAŁE

7.1. Za szkody na terenie Alaia studio powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
7.2. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
7.3. Na terenie Alaia studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby, które weszły na teren Alaia studio w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie Alaia studio.
7.4. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do Alaia studio.

Zamknij Menu